جدیدترین فایل های سامسونگ - پارت 5
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD9

A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD9

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD5

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASD4

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASD5

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU4ASD1 باینری 4

G9650 Binary 4 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU4ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU4ASC1 باینری 4

G9600 Binary 4 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU4ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU7ASD1 باینری 7

A720F Binary 7 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU7ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDS4ASC1 J720FOJM4ASC1 اندروید 8.0

J720F J720FDDS4ASC1 J720FOJM4ASC1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXS1ASD2 J610FOJM1ASA2 اندروید 8.1.0

J610F J610FXXS1ASD2 J610FOJM1ASA2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS2ASD4 J260T1TMK2ASD4 اندروید 8.1.0

J260T1 J260T1UVS2ASD4 J260T1TMK2ASD4 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU1BSD4 اندروید 9.0

A750F A750FXXU1BSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVU1BSD4 اندروید 9.0

T837T T837TUVU1BSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPS1ASD1 اندروید 8.1.0

T597P T597PVPS1ASD1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD3 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU2ASD1

J260T1 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU2ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPS9CSD1 G930PSPT9CSD1 اندروید 8.0

G930P G930PVPS9CSD1 G930PSPT9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPS9CSD1 G935PSPT9CSD1 اندروید 8.0

G935P G935PVPS9CSD1 G935PSPT9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837P ورژن T837PVPU1BSD3 T837PSPT1BSD3 اندروید 9.0

T837P T837PVPU1BSD3 T837PSPT1BSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYU1BSCB T837R4USC1BSCB اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYU1BSCB T837R4USC1BSCB Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASD2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASD1 باینری 4

J737A Binary 4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827R4 ورژن T827R4TYS3BSD1 T827R4USC3BSD1 اندروید 8.0

T827R4 T827R4TYS3BSD1 T827R4USC3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727R4 ورژن J727R4TYS2BSD1 J727R4USC2BSD1 اندروید 8.1.0

J727R4 J727R4TYS2BSD1 J727R4USC2BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R4 ورژن J327R4TYS2BSD1 J327R4USC2BSD1 اندروید 8.1.0

J327R4 J327R4TYS2BSD1 J327R4USC2BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXU3BSD1 A605FOJM3BSD1 اندروید 9.0

A605F A605FJXU3BSD1 A605FOJM3BSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU1ASD2

A260G COMBINATION FAC FG00 A260GXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASD6

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASD6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASD2

A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD5

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ T585 ورژن T585XXU5ASC1 باینری 5

T585 Binary 5 COMBINATION FA60 T585XXU5ASC1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD6 A505FOJM1ASD5 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASD6 A505FOJM1ASD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU4ASD2 باینری 4

G960F Binary 4 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU4ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRS1ASD1 T387VVZW1ASD1 اندروید 8.1.0

T387V T387VVRS1ASD1 T387VVZW1ASD1 Androd 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU2CSDE N960FOXM2CSDE اندروید 9.0

N960F N960FXXU2CSDE N960FOXM2CSDE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD7 G975UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASD7 G975UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD7 G973UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASD7 G973UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD7 G970UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASD7 G970UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU4DSDA G955FOXM4DSDA اندروید 9.0

G955F G955FXXU4DSDA G955FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU4DSDA G950FOXM4DSDA اندروید 9.0

G950F G950FXXU4DSDA G950FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASDE

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASDE

 


 

کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU3ASD1 باینری 3

S767VL Binary 3 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWS9CSD1 G930R7WWS9CSD1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWS9CSD1 G930R7WWS9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWS9CSD1 G930R6LRA9CSD1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWS9CSD1 G930R6LRA9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A260G ورژن A260GDDU1ASE1 A260GODM1ASE1 اندروید 8.1.0

A260G A260GDDU1ASE1 A260GODM1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE1 A505FOJM1ASE1 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASE1 A505FOJM1ASE1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU5DSC1 N950U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UEU5DSC1 N950U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXS1ASD2 J410FOJM1ARJD اندروید 8.1.0

J410F J410FXXS1ASD2 J410FOJM1ARJD Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UEU5DSC1 G955U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UEU5DSC1 G955U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UEU5DSC1 G950U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UEU5DSC1 G950U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSD4 G892UOYN5BSD4 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSD4 G892UOYN5BSD4 Android 8.0 5File Firmware

 


:: بازدید از این مطلب : 3305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: